Tüzük

Bilişim Sektörü Dernekleri Federasyonu

TÜBİFED “Bilişim Sektörü Dernekleri Federasyonu” Ana Tüzüğü

Madde 1 – Federasyonun Adı ve Merkezi

Kuruluş amaçları aynı olan, aşağıda 2. ve 3.üncü maddede özetlenen amaçları gerçekleştirmek için üye sıfatıyla bir araya gelmek üzere kısa adı TÜBİFED olan “Bilişim Sektörü Dernekleri Federasyonu” kurulmuştur.

Federasyonun merkezi İSTANBULdur.

Federasyonu kuran dernekler:

ABİAD  ADANA BİLİŞİMCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ
BİSİAD 
 BURSA BİLİŞİM İŞADAMLARI SEKTÖR DERNEĞİ
GABİAD 
 GAZİANTEP BİLİŞİMCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ
KOBİD 
 KONYA BİLİŞİM DERNEĞİ
SABİDER 
 SAKARYA BİLİŞİM SEKTÖRÜ DERNEĞİ
TÜBİDER 
 BİLİŞİM SEKTÖRÜ DERNEĞİ

Madde 2 – Federasyonun Amacı, ve faaliyet alanı
Bilişim Sektörü firmalarına ve sektör mensuplarına mesleki sosyal, teknik ve ekonomik yönlerden rehberlik etmek,
Türkiye bilişim Sektörünün endüstriyel ve ticari gelişimi için faaliyet yürütmek, bilişim sektörü için ortak ilke ve hedefler oluşturmak,
Sektörel kuruluşların ulusal,ekonomik politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak ,
Sektördeki kuruluşların uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişki ve entegrasyonunu sağlama yönünde projeler geliştirmek,
Sorunları ve çözüm önerilerini kamuoyu ile yetkili kurum ve kuruluşlara ulaştırmak, çözümü için baskı gücü oluşturmak.
Bilişim sektörünün yasal gerekliliklere uygun, tüketici haklarına saygılı, haksız rekabete yol açmayacak, etik kuralları gözeten bir ticari faaliyet içinde olmasını sağlamak,
Sektörde özdenetimi gerçekleştirmek,
Mesleki standartların oluşmasına katkıda bulunmak ve oluşmuş mesleki standartların sektörde uygulanması ve sahiplenilmesi için çalışmak,
Federasyonu oluşturan derneklerin tüm bu amaçlar doğrultusunda birlikte çalışmasını ve ortak hedef ve amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak

Federasyonun faaliyet alanı amacına uygun olarak yurt içi ve dışıdır.

Madde 3 – Çalışma Konuları ve Biçimi;
Ortak ekonomik, sosyal ve teknik sorunlarına çözüm arar, bilişim sektörünün ürün kalitesi ve verimliliğini yükseltmeye yönelik araştırma-geliştirme ve teknik üretim çabalarını destekler.
Bilişim sektörünün, kendini ilgilendiren konularda hızlı ve doğru bilgi alışverişini sağlar,
Bilişim sektörünün Ürün ve faaliyetlerinin yurt içi ve yurt dışında tanıtımını yapabilir.
Sektörün ekonomik, bilimsel, teknolojik, kültürel ve ticari gelişimini sağlayacak kurum, konsorsiyum, ortaklık ve toplulukları kurmasını, teşvik eder, bunlara katılır ve destekler.
Sektörün üretim ve ticaretinin mesleki etik ve kamu yararına uygun, ahenkli, planlı ve verimli tarzda gelişmesini sağlar,
Sektörde açıkça haksız rekabet teşkil eden fiil ve tasarruflara engel olmaya çalışır.
Küresel rekabet koşullarında üyelerinin rekabetçi biçimde yapılanmaları için işbirliği alanları yaratmaya çalışır.
Federasyonun çatısı altında temsil edilen tüm sektör ve alt sektörlerde gerek yurt içinde üretilen, gerek ise dış alım yolu ile ülkeye getirilen her türlü ürün ve ikame malzemenin standart ve normlara uygun olup olmadıklarını takip ve tetkik eder.
Gerektiğinde standart tespiti yapabilecek laboratuar ve benzeri tesisler kurar.
Üyeleri ve/veya mensubu oldukları kuruluşlar arasında rasyonel ilişkilerin kurulmasına öncülük eder.
İstemeleri halinde aralarında çıkan uyuşmazlıklarda hakemlik yapar.
Bilişim sektörünün mesleki, ticari ve sektörel sorunlarını tespit ve bunlara çözüm getirmek amacı ile resmi daire, kurum, kuruluş ve diğer meslek kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunur.
Bilim, mesleki eğitim ve öğretim kurumları ile benzeri kuruluşların bu alanlardaki çalışmalarını, olabilecek her türlü yardım ve destek ile özendirir; araştırmaların sonuçlarından yararlanılmasına öncülük eder,
Yurt içi ve yurt dışında bilimsel araştırmalar yapmak üzere AR-GE laboratuarı gibi birimler oluşturabilir veya bu yöndeki girişimlere katılır, destek olur.
Sektör ve tüm alt sektörlerle ilgili yurt içi ve yurt dışı istatistiki bilgileri ve verileri temin ederek üyelerine duyurur. Bu konularda bilgi depolamak ve sistematik bilgi arşivleri oluşturmak. Rayiçler, birim fiyatlar ve fiyat analizleri üzerinde gerekli araştırmaları yaparak üyelerine ve ilgililere bildirmelerde bulunur.
Yurt içi ve yurt dışında sektör ürünlerinin kullanımının teşviki, pazar payının artırılması amacına yönelik olarak ortak tanıtım ve reklam yöntemleri geliştirir; bu amaçla sponsorluklar bulmak da dahil etkin çalışmalar yapar.
Yasal koşulları yerine getirmek kaydı ile yurt içi ve yurt dışındaki benzer amaçlı dernek, birlik ve kuruluşlarla ilişki ve işbirliği kurar, ortak çalışmalar yapar. Aynı amaçla yurt dışında ve yurt içinde kurulmuş, konfederasyonlara katılabilir, üye olabilir.
Mesleki gelişim ve yetkinlik için meslek içi kurs, eğitimler, seminer, konferans, panel ve benzeri toplantılar düzenleyebilir. Dergi, bülten, kitap broşür, CD, DVD vb digital ortam ürünleri çıkarabilir. Radyo ve TV kurabilir. Sergi ve fuar düzenleyebilir ve yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılabilir.
Münhasıran amacının gerçekleşmesini sağlamaya yönelik gelir için, kazanç paylaşmayı amaçlamayan iktisadi işletmeler kurabilir.
Üniversiteler ve bilimsel araştırma kuruluşları ile işbirliği yapabilir.
Uluslararası ilişkilere önem verir: kurumsal, sektörel ve ulusal düzeylerde deneyim alışverişi, işbirliği ve ortak girişim olanaklarını geliştirmeye çalışır.
Amacı ile faaliyet ve çalışma konu ve biçimleri için yasa ve tüzük hükümlerinin elverdiği ve gerekli saydığı diğer konularda faaliyetler yapar.
Federasyon amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için:
Üyeler alabilir.
Amaç ve hizmet konuları ile gelir artırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler ve yardımlaşma sandığı kurabilir.
Gerekli taşınır, taşınmaz mallar satın alır, kiralar ve satar, taşınır, taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir.
Yardım ve bağış alır ve verir.
Amaç ve hizmet konularında her türlü bilimsel, sosyal, kültürel, teknik olaylar, gösteriler, toplantılar, geziler vb. düzenleyebilir; araştırma, inceleme, etütler vb yapabilir; öneri ve dilekleri saptayabilir.
Amacı ile faaliyet ve çalışma konu ve biçimleri için yasa ve tüzük hükümlerinin elverdiği ve gerekli saydığı diğer biçimler.

Madde 4 – Üyelik Koşulları
Federasyona üyelik için başvuracak;
Federasyona üye derneklerle kuruluş amaçları aynı,
Tüzel kişiliği kazanmış,
Federasyon gelirlerine temel oluşturan aidat ve katkı paylarını ödemeyi taahhüt eden;
Federasyonun yukarıda ikinci ve üçüncü maddede yazılı amaçları ile faaliyet, çalışma konularını ve biçimlerini benimseyen dernekler,
federasyona üye olabilirler.

Madde 5- Üyelik İşlemleri
Federasyona üyelik işlemleri aşağıda gösterilmiştir:
4. Maddedeki koşulları yerine getiren dernekler kendi yönetim kurullarında karar aldıktan sonra federasyon amaç ve faaliyet alanları ile ana tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını yerine getireceklerini belirten üyelik başvuru formunu, genel kurulu kararlarını ve gerektiğinde kuruculuk beyannamesini doldurup yazılı olarak müracaat ederler.
İstek Federasyon yönetim kurulunun ilk toplantısında görüşülür ve federasyon yönetim kurulu başvuruları en fazla 30 takvim günü içinde, üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu aday derneğe yazılı olarak bildirir. Aday derneğin federasyon üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri gerçekleştirilir.
Aday derneğin üyelik isteği yönetim kurulu tarafından reddedilmişse, itiraz halinde buna ilişkin nihai kararı genel kurul verir.

Madde 6 – Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri
Federasyon üyeleri, Federasyona karşı bu tüzükte yazılı yükümlülükleri yerine getirmeleri koşulu ile, Federasyonun tüm çalışma sonuçlarından eşit olarak yararlanma hakkına sahiptirler.
Üyelerin tüzükte açıkça belirlenmiş yükümlülükleri zamanında ve eksiksiz yerine getirmeleri zorunludur.
Federasyon yetkili organlarının Federasyonun amacına ve çalışma konularına uygun doğrultuda alacağı karar ve buna dayalı faaliyetlerini desteklemek ve gereklerini yerine getirmek; Genel Kurul’ca çıkarılacak Yönetmelikler hükümlerine uymak da üyelerin temel yükümlülükleri arasındadır.
Amacı ile faaliyet ve çalışma konu ve biçimleri için yasa ve tüzük hükümlerinin elverdiği ve gerekli saydığı diğer hak ve yükümlülükler.

Madde 7- Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma
Üyelikten Çıkma
Üyelikten çıkma serbesttir. Dileyen üye dernek  kendi genel kurulunda aldığı çıkma kararını federasyon Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirir. Bu istek, dilekçe tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Federasyon üyeliğinden çıkan veya çıkartılan üye dernekler üyelikte bulundukları sürenin birikmiş borçlarını ödemekle yükümlüdürler.

Üyelikten Çıkarılma
Üyelikten çıkarılma, Federasyonun amaçlarına karşı ve/veya çalışmalarını aksatacak (veya etkinliğini azaltacak) bir tutum takınılması, tüzüğün üyeler için öngördüğü yükümlülüklerin zorunlu ve haklı bir nedene bağlı olmaksızın yerine getirilmemesi vb. hallerde yazılı savunmaları alınarak Disiplin Kurulu kararı ve Genel Kurul’un onayı ile mümkündür. Disiplin Kurulu’ nun isteğine rağmen on beş gün içinde savunmasını vermeyen üye, bu hakkından vaz geçmiş sayılır. Federasyon üyeliğinden çıkma  isteği ile Federasyon Disiplin Kurulu tarafından yönetim kuruluna ve Genel Kurul’a sevk edilmiş olan üyenin çıkarılması, Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girer ve genel kurulca kabul edilerek kesinleşir. Çıkarılan üye Genel Kurul toplantısına kadar Federasyonun hiçbir hizmetinden yararlanamaz.

Madde 8 – Federasyon Organları
Federasyonun zorunlu organları aşağıda gösterilmiştir;
Genel Kurul,
Yönetim Kurulu,
Denetleme Kurulu.
Federasyonun faaliyetlerini daha etkin yürütebilmesi amacıyla, yukarıda belirtilen yasa gereği zorunlu olanlara ilaveten, ayrıca aşağıdaki organlar da ihdas edilmiştir:
Disiplin Kurulu,
Federasyon Meclisi
Federasyon yasa ve tüzüğe göre çıkaracağı yönetmelikle ihtiyaca göre başka organlar ve komiteler de kurabilir.

Madde 9 – GENEL KURUL
Genel kurul oluşumu, toplantı zamanı ve şekli ile görev ve yetkileri, çağrı, çoğunluk ve görüşme, oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri.

9.1. – Genel Kurul’un Oluşumu
Genel Kurul, Federasyona üye derneklerin, tüm üyelerinin katılımıyla yapılır.

9.2. Genel Kurul’un toplanma zamanı ve şekli, çağrı, çoğunluk ve görüşme karar alma usul ve şekilleri
Genel Kurul;
Genel kurul üç yılda bir olağan olarak; davet halinde ise olağanüstü olarak Yönetim Kurulu’nun belirlediği yerde toplanır. Yönetim ve Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya Federasyon genel kuruluna katılma hakkı bulunanların beşte birinin yazılı isteği üzerine, Genel Kurul olağanüstü toplanır.
Genel kurula üye derneklerin federasyon genel kurulundan en az iki ay önceden üye derneğe üye olmuş üyeleri katılabilir. Federasyon genel kuruluna katılacak üye derneklerin katılacak üyeleri için belirlenmiş yıllık aidatı ödemiş olmaları zorunludur.
Toplantıya çağrı, günü, saati, yeri ve gündemi ile katılacaklara en az 15 gün önceden bildirilerek Yönetim Kurulu’nca yapılır. Bu çağrıda ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantının hangi gün ve saatte yapılacağı da belirtilir. İkinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Çağrı ve toplantıya ilişkin diğer işlemler, dernekler mevzuatı hükümlerine göre yapılır.
Genel Kurul, Genel Kurul’a katılma hakkı bulunanların yarısından bir fazlasının iştiraki ile toplanır. Federasyon genel kurulunun ilk toplantısında, federasyona üye derneklerin yarısından bir fazlasının üyelerinden katılım olup olmadığına da bakılır. Bu sağlanamamışsa toplantı için yeterli çoğunluk sağlanmamış sayılır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise, ikincisinde çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılanların sayısı, Federasyon Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.
Genel Kurula katılacak olanlar, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu Üyesi tarafından açılır. Açılıştan sonra genel kurul toplantısını yönetmek genel kurul katılımcılarından, bir divan başkanı ve bir başkan vekili ile bir katip seçilir.
Toplantının yönetimi Genel Kurul Divan Başkanına aittir. Aksine karar alınmadıkça oy verme usulü genel kurul tarafından belirlenir. Ancak, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 10. madde hükümleri saklıdır.
Görüşmelerde, yasa ve tüzükte belirlenmiş özel haller dışındaki kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Tüzük değişikliği için hazır bulunanların 2/3’ünün olumlu oyu gerekir.
Katip, toplantı tutanağını düzenler; Başkan ve Başkan vekili ile birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu’na verilir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul kararlarının bir örneğini tüm üyelere gönderir.
Genel kurul toplantılarında yalnızca gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunanların en az 1/10’u tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme alınması zorunludur.

9.3. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul’ca görüşülüp karara bağlanır.
Federasyon Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyelerinin seçilmesi,
Ana tüzüğün değiştirilmesi,
Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, bu kurulların ibra edilmesi,
Yönetim Kurulunca hazırlanmış bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
Üyelik aidatının belirlenmesi,
Federasyon için gerekli taşınır, taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınır v taşınmazların satılması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
Yönetim Kurulu üyelerinin doğal gider ve yolluklarını tespit etmek,
Yönetim Kurulu’na çalışmaları konusunda direktif ve görevler verilmesi,
Sorumluluklarının tespiti halinde Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin azledilmesi, gerektiğinde haklarında yasal yollara başvurulması,
Federasyonun uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ya da kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
Federasyon faaliyetleri ve iç işleyişi bakımından gerekli, Yönetim Kurulu’nca hazırlanmış yönetmeliklerin kabul edilmesi, değiştirilmesi ya da yürürlükten kaldırılması,
Üyelik ve Disiplin Kurulu’nca alınmış üyelikten çıkarma isteklerinin karara bağlanması,
Federasyonun feshine ve mal varlığının dağıtılmasına karar verilmesi,
Ortaklık, ve yardımlaşma sandığı kurulmasına, karar vermek,
Konfederasyona katılma durumunda katılım kararını vermek ve konfederasyonda federasyonu temsil edecek kişileri seçmek,
Mevzuat ve bu tüzük hükümlerine göre Genel Kurul’ca yapılması gereken diğer görev ve yetkilerin yerine getirilmesi.

Madde 10 – YÖNETİM KURULU
Yönetim kurulu, seçimi ve oluşumu, iş bölümü, çalışma ilkeleri, görev ve yetkileri.

10.1. – Yönetim Kurulunun Oluşumu
Yönetim Kurulu 9 asil ve 9 yedek üyeden oluşur ve Genel Kurula katılan üyeler tarafından seçilir. Asil ve yedek üyeler aldıkları oy sırasına göre seçilirler. Yönetim Kurulu üyeliği sona eren üye yerine yedeği yönetim kurulu üyeliğine davet edilir.
Kurulun görev süresi iki olağan genel kurul arasında devam eder.
Yönetim kuruluna seçilmiş olanların üyesi oldukları federasyon üyesi dernekle ilişkilerinin sona ermesi halinde federasyon yönetim kurulu üyeliği başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer.
Aynı kişi üç dönemden daha fazla üst üste federasyon yönetim kurulu başkanlığı yapamaz.
Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayı yarısının altına düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından 1 ay içinde toplantıya çağrılır.

10.2. Yönetim Kurulunda İş Bölümü ve Çalışma İlkeleri
Yönetim Kurulu üyeleri, en geç seçimleri takip eden 30 gün içinde kendi aralarından; bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir sayman üye seçerler.
Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ve karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur. Yönetim Kurulu Federasyon Başkanının çağrısı ve saptadığı gündem doğrultusunda toplanır ve çalışmalarını yapar.
Kurul toplantılarına mazeretsiz olarak bir yıl içinde arka arkaya 3 kez katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği, yönetim kurulu kararı ile düşer ve yerine ilk sıradaki yedek üye davet edilir..
Yönetim Kurulu adına Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı temsil eder. Başkanın bulunmadığı zamanlarda kendisine Başkan yardımcısı vekalet eder.
Yönetim Kurulu en geç üç ayda
 bir olağan ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.

10.3. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim Kurulu’nun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:
Genel Kurul tarafından alınmış kararları uygulamak,
Federasyonu temsil etmek veya gerekli gördüğü hal ve konularda üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek ya da ilgilileri görevlendirmek,
Federasyonu yasaların ve bu Ana tüzüğün verdiği yetki çerçevesinde yönetmek,
Gerekli gördüğü hususlarda Yönetmelikler hazırlayıp genel kurula sunmak ve uygulamak,
Bu tüzükte belirtilen Federasyon amaç ve faaliyetlerinin gerçekleşmesi ve üyelerinin genel yararlarının korunması açısından gerekli kararları ve tedbirleri almak; bu kararlara üyelerce uyulup uyulmadığını takip etmek,
Bütçeyi ve Çalışma programlarını hazırlayıp Genel Kurul’un onayına sunmak,
Çalışma ve Hesap Raporlarını hazırlayıp Genel Kurul’un onayına sunmak,
Gerektiğinde Bütçe fasılları arasında nakiller yapmak,

Yasalar ve bu tüzüğe göre tutulması gerekli defterleri tutmak veya nezareti altında Federasyon çalışanlarına tutturmak,
Federasyonun günlük işlerini ve büro yönetimi için ve diğer faaliyetleri için Genel Sekreter atamak.
İdari personel görevlendirmek, görev ve yetkilerini tespit etmek,
Personel kadro ve ücretleri ile yolluklarını tespit etmek; tayin terfi, tecziye ve diğer personel işlerini karara bağlamak,
Gerektiği hallerde, bilumum kurullar ile yurt içi ve yurt dışı toplantılar ve temaslar için temsilciler seçmek,
Gerektiğinde, belli konuların takip ve tatbiki için dernek üyesi olan veya olmayan uzman kişilere temsil yetkisi vermek,
Toplantı gündemini hazırlayarak, Genel Kurul’u olağan ve olağanüstü olarak toplantıya çağırmak,
Federasyonun amaç ve görevlerinin gerektirdiği ve Genel Kurul’ca verilecek yetki üzerine, taşınır ve taşınmaz mal satın almak ve satmak, kiraya vermek veya kiralamak, Federasyona intikali gereken taşınmazları iktisap etmek ve bu taşınmazlar ile ilgili ipotek kabul, tesis ve fekketmek; irtifak hakkı tesis etmek, gerektiğinde bu işlerin yapılması için üyelerinden bir veya birkaç kişiye yetki vermek,
Federasyon amacının gerçekleştirilmesi için Genel Kurul’ca verilecek yetki çerçevesinde iktisadi ve sınai tesis ve işletmeler kurmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek,
Federasyon üyeliğinden çıkarılması gerektiğini tesbit ettiği üyeleri Disiplin Kurulu’na sevk etmek,
Yasa hükümleri, ana tüzük ve Genel Kurul tarafından verilmiş ve verilecek diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Madde 11  FEDERASYON MECLİSİ
Federasyon meclisi; mevcut federasyon asil ve yedek yönetim kurulu üyeleri ile üye derneklerin yönetim kurulu başkanlarından oluşur. Ayrıca federasyonun kuruluşundan itibaren görev yapan tüm federasyon başkanı ve başkan yardımcıları federasyon meclisinin doğal üyeleridir. Federasyon meclis başkanı, daha önce federasyonda görev yapmış başkan ve başkan yardımcıları içinden federasyon meclisinin ilk toplantısında federasyon meclisi üyeleri tarafından seçilir. Federasyon Meclisi,  6 ayda bir toplanır. Federasyon Yönetim Kurulunun ve başkanın çağrısı ya da üyelerin beşte birinin isteği üzerine olağanüstü toplanır. Toplantı gündemi, yönetim kurulu  ve dernek yönetimlerinin önerileri doğrultusunda meclis başkanı tarafından belirlenir. Toplantıda, dönem içindeki çalışmalar değerlendirilir, gelecekte yapılması gereken işler saptanır. Kararlarını oy çokluğu ile alır. Fesih ve tüzük değişikliği dışındaki konularda alacağı tavsiye kararları, öncelikle yerine getirilir.

Madde 12- DENETLEME KURULU
Denetleme kurulu seçimi ve oluşumu ile görev ve yetkileri, İç denetim şekilleri.
Federasyonda iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

12.1. Denetleme Kurulunun Oluşumu ve Görevleri
Federasyon her türlü denetime açık olduğu gibi iç denetim açısından denetleme kurulu aracılığı ile federasyon içi denetim görevini mevzuata ve tüzüğe uygun olarak yerine getirmekle de sorumludur.
Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından katalımcılar arasından seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Gizli oyla seçilir.
Denetleme Kurulu seçimi izleyen otuz iş günü içinde yapacağı ilk toplantıda bir başkan ve bir naip üye seçer.
Kurul, en az yılda bir kez toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı ikidir. Denetleme Kurulunca yapılan denetim sonuçları raporla yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetleme Kurulu’nun görev süresi iki olağan genel kurul arasıdır.
Denetleme Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamazlar.
Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu’nun görevlerine müdahale edemez ve Yönetim Kurulu, Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak Denetleme Kurulunun isteyeceği her türlü bilgiyi vermeye; Federasyonun hesap ve defterleri ile belgeleri, yazışmaları ve kararları göstermeye mecburdur.
Denetleme Kurulu federasyonun bütçe hesap ve işlemleriyle ilgili defter ve belgelerin üzerinde yapacağı inceleme sonuçlarını, dilek ve önerilerini yönetim kuruluna bildirmek; yönetim kurulunca hazırlanan çalışma dönemi programı ile yıllık bütçe yönetmeliği ve gelir-gider çizelgelerinin görüşüleceği yönetim kurulu toplantısında hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek; yönetim kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgeleri hakkındaki incelemelerini bir raporla genel kurula sunmakla ve mevzuatın öngördüğü diğer konularla görevli ve yetkilidir.
Yasa hükümleri, ana tüzük ve Genel Kurul tarafından verilmiş ve verilecek diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
Aynı kişiler üç dönemden daha fazla üst üste denetim kurulu üyeliğine seçilemezler

Madde 13 – DİSİPLİN KURULU

13.1. – Disiplin Kurulunun Kuruluş ve Görevleri
Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından Federasyonun genel kurul katılımcıları arasından seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur.
Kurul üyeleri, kendi aralarından bir başkan ve bir katip üye seçerler.
Kurul, Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine toplanır ve Yönetim Kurulu’nca Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş üye veya üyelerin durumunu görüşür.
Disiplin Kurulu, kendisine intikal eden sorun ile ilgili olarak her türlü araştırma ve incelemeyi yapar, tarafları dinler. Kararını ilk toplantısından itibaren en geç 30 gün içinde vererek, bunu ilgili üye ve Federasyon Yönetim Kurulu’na bildirir.
Kurul kararlarını salt çoğunlukla alır.
Aynı kişiler üç dönemden daha fazla üst üste disiplin kurulu üyeliğine seçilemezler

Madde 14 – Çalışma dönemi ve bütçe ile federasyon gelir kaynakları ve borçlanma usulleri.
Federasyonun bütçe dönemi 1 Ocak’ta başlar 31 Aralık’ta sona erer.
Federasyonun bütçesi, amaçları doğrultusunda, etkin olarak çalışmasına ve konfederasyona gerekli katkıyı yapmasına yetecek büyüklükte olmalıdır. Bu itibarla, Federasyona yapılacak ödenti miktarları günün koşullarına ve ihtiyaca göre yönetim kurulu önerileri doğrultusunda üçte iki (2/3) çoğunlukla genel kurul tarafından değiştirilebilir.
Federasyonun gelir kaynakları;
Üye aidatları,
Yıllık aidat:
 Yıllık aidat Genel kurul tarafından yeniden belirlenebilir. Her üye derneğin üyeliğinin devamı süresince 
Genel Kurul katılımcılarının her biri için her yıl ödeyeceği zorunlu ödentidir. Üye dernekler federasyon genel kuruluna katılma hakkı olan her bir üyesi için 20 YTL yıllık aidat ödemek zorundadır.

Diğer gelirler,
Federasyon taşınır veya taşınmaz malları ile haklarının kiraya verilmesinden sağlanan gelirler, taşınır değerler gelirleri, her türlü faaliyetten elde edilen gelirler, koşullu veya koşulsuz bağış, ortaklıklar, iktisadi işletmeler gelirleri ile mevzuat ve tüzüğe uygun olarak sağlanan sair gelirlerden ibarettir.
Borçlanma usulleri
Federasyon Yönetim kurulu ve Federasyon temsilcisi görev ve yetkisi dahilinde genel mevzuat hükümlerine ve tüzüğüne göre Federasyona ihtiyacı kadar borç sağlayabilir.

Madde 15 – Hesaplar ve Defterler ile kayıtları.
Federasyonun hesap dönemi bir takvim yılıdır.
Yönetim Kurulu aşağıda gösterilen defterleri ile kayıtlarını ve işletme hesabı usulü gelir-gider hesapları ile kayıtlarını tutar veya görevlilere tutturur.
Üye Kayıt Defteri,
Karar Defteri,
Gelen ve Giden Evrak Defteri,
İşletme Hesabı Gelir ve Gider Defteri,
Demirbaş Defteri,
Envanter Defteri,
Alındı Belgesi Kayıt Defteri.
Federasyon gelirleri, dip koçanlı ve sıra numaralı alındı belgeleri ile alınır ve giderler harcama belgeleri ile yapılır. Bu belgeleri saklama süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, 5 yıldır.
Bu maddede sayılı defterler dernekler birimi veya noterlikçe onaylanır.

Madde 16  Ana tüzüğün Değiştirilebilmesi ve Bazı Kararların Nisabı
Federasyon Ana tüzüğü, Genel Kurul kararı ile değiştirilebilir. Ancak tüzüğün değiştirilebilme ve Yönetmeliğin onaylanmasına ilişkin Genel Kurul kararları, toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğu ile alınır.

Madde 17 – Federasyon Feshi, Mal Varlığının Tasfiye Şekli
Fesih kararı Genel Kurulda katılımcıların üçte iki çoğunluğu ile alınır. Fesih kararı ile birlikte tasfiye işlemlerini yapmak, hesapları kapatmak ve fesih anındaki Federasyonun safi mevcudunu tespit etmek için, bir Tasfiye Heyeti kurulur. Tasfiye Heyeti, üç kişiden oluşur ve Genel Kurul’ca seçilir. Heyet, tasfiye işlemlerini yaptıktan sonra kalan Federasyon mevcutları ile gayri nakdi kıymetlerini Genel Kurul kararında gösterilen kurum ve / veya kuruluşlara devreder. Heyet, bu devire ait olarak düzenlediği evrak ile birlikte fesih keyfiyetini, mahallin en büyük mülki amirine bildirir. Federasyonun infisahı ve kapatılması veya faaliyetten alınması hallerinde, ilgili yasa hükümlerine göre işlem yapılır.

Madde 18 – Kanun Hükümlerinin Uygulanması
Bu tüzükte hüküm ve açıklık bulunmayan durumlarda Dernekler Kanunu hükümleri ile Türk Medeni Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır. Tüzük hükümleri Federasyon Yönetim Kurulunca yürütülür.